Årets satsningsområde: Se meg!

 

Eskoleia barnehage skal gi alle barn troen på seg selv og andre.

 

I vår barnehage skal barna oppleve å bli sett. Vi skal sørge for at alle barn opplever voksne som tilpasser barnas individuelle utvikling, skaperglede, humor, glede, latter og læring. Vi skal møte barna på deres

premisser.

 

Vi ønsker å skape trygghet, gi rom for tanker og følelser og sørge for gode opplevelser som gir mestring og glede. Vi skal respektere barns uttrykksmåter, hjelpe og støtte dem i deres totale utvikling. Vi skal gi barna kunnskap om egen kropp og følelser og støtte opp om barnas utforskning og nysgjerrighet. Barna skal møtes som medmennesker – med selvstendige meninger og behov som skal utvikles og tilfredsstilles. Vi skal anerkjenne barna i forhold til deres egen opplevelsesverden, være trygge og gode

omsorgspersoner som de kan ha full tillit til. Vi skal være her-og-nå, gi nærhet, skape tillit, være forutsigbare og sette klare og tydelige grenser.

 

Barna skal få være delaktige i egen hverdag og de skal få ha medvirkning i hverdagen. Barna skal oppleve voksne som viser at de har troen på dem og det de gjør, voksne som gjør læring gøy og som er støttespillere slik at barna opplever mestring.

 

Ansatte skal vektlegge de gode samtalene med barna, både det verbale men også være observante på mimikk og kroppsspråk. Barna skal oppleve at de bli lyttet til og hørt. Voksens holdninger og syn på barns utvikling skal være tydelige i arbeidet vårt med barna. Vi skal tenke barnas beste i enhver situasjon, og se ut fra barnas perspektiv, både fysisk og psykisk.

 

Hverdagen skal bestå av ulike typer lek, undring, oppdagelser og glede. Vi skal skape gode og trygge rammer rundt barnet. Barna skal oppleve å få bekreftelse og oppmuntring for å kunne utvikle og lære enda mer.

 

Vi ønsker å skape en trygg og åpen kommunikasjon med foreldrene. Et nært samarbeid er viktig for å kunne ha barns beste i fokus. Vi ønsker å være til støtte for foreldrene og tilby råd og veiledning ved behov. Foreldresamtaler skal ta utgangspunkt i barnets utvikling og trivsel, samt ta hensyn til foreldrenes behov.

 

Vi ønsker også å gjøre dette mer synlig i forhold til rammeplanens temahefter og de forskjellige avdelingenes periodeplaner og ukeplaner, som dere vil ha tilgang på via Mykid.